ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Monday, July 6, 2015

అస్తమించిన సురభారతి చంద్రుడు

మహామహోపాధ్యాయ 
పుల్లెల శ్రీరామ చంద్రుడు గారి కి 
మీ సుధామ 
నివాళి వ్యాసం 
ఆంధ్రభూమి వార పత్రిక
16 జూలై'2015 సంచికలో ....0 comments: