ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Saturday, July 11, 2015

వదులు కుంటా!..రా?
నా వారం వారం కాలం 
''సుధామ' యోక్తి '
ఈ శనివారం
11 జూలై '2015 దినపత్రిక    సంచికలో

0 comments: