ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Monday, July 6, 2015

నేల రాలిన మోదుగుపువ్వు

ప్రముఖ రచయిత
దాశరథి రంగాచార్య మృతికి 
మీ సుధామ నివాళి వ్యాసం 
ఆంధ్రభూమి 
మాసపత్రిక  జూలై'2015 సంచికలో 

0 comments: