ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Sunday, December 9, 2012

(పా)వనభోజనం
కార్తీక వనభోజనాల గురించి
శ్రీ నీలం దయానందరాజు
(సృజనప్రియ సంపాదకులు) కోరగా
రాసిన చిన్న రచన


0 comments: