ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Friday, September 26, 2014

నవ్య నివేదిక ఆవిష్కరణ

నవ్య 
వారపత్రిక
అక్టోబర్ '1,2014 సంచికలో
సలీం కథల పుస్తకం
' అంతర్గానం ' ఆవిష్కరణ సభపై
ప్రచురితమైన 
నివేదిక 


0 comments: