ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Sunday, December 9, 2012

సీతారామరాజుఆంధ్రభూమి సంపాదకులు
ధార్మికవరేణ్య
శ్రీ.మార్తి వెంకట రామచంద్ర శాస్త్రి
(శ్రీ.ఎం.వి.ఆర్.శాస్త్రి) గారు
రాసిన
విప్లవవీరుడు అల్లూరి సీతారామరాజు
పుస్తకం పై
వారపత్రికలో
నా సమీక్ష 

0 comments: