ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Wednesday, October 8, 2014

కొసరు కొమ్మచ్చి

ముళ్ళపూడి వారు
చెప్పని 

బాపు ముళ్ళపూడిల 
సీతారాముడి  కబుర్లతో వెలువడిన

' కొసరు కొమ్మచ్చి ' 
పుస్తకంపై

ఆంధ్రభూమి 
వారపత్రిక 

16.10.2014 సంచికలో
నా సమీక్ష 0 comments: