ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Wednesday, October 8, 2014

బొమ్మల బ్రహ్మ బా(గా)పు (ట్టి) అవతారం చాలించాడు

చినుకు 
మాసపత్రిక 

సెప్టెంబర్ '2014 సంచికలో 

బాపు గారికి 
నా నివాళి వ్యాసం ఇది.




0 comments: