ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Sunday, September 21, 2014

మోహన మకరందంగతంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ చీఫ్ సెక్రటరీగా పనిచేసిన
శ్రీ మోహనకందా గారి
ఆత్మకథనాత్మక రచన 
మోహన మకరందం ' పై
ఆంధ్రభూమి వారపత్రిక 
2 అక్టోబర్ '2014 సంచికలో 
నా సమీక్ష 


0 comments: