ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Thursday, August 1, 2013

'చిత్రగ్రంథి '

విపుల 
మాసపత్రిక 
ఆగస్టు '2013 సంచికలో 

నా 'చిత్రగ్రంథి '
కవితా సంకలనంపై 
వచ్చిన సమీక్ష.


0 comments: