ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Tuesday, January 8, 2013

అల్లూరి గౌరీలక్ష్మి 'అంతర్గానం'శ్రీమతి.అల్లూరి గౌరీలక్ష్మి
రచించిన
'అంతర్గానం 'నవలపై
'ఈ భూమి 'మాసపత్రిక
జనవరి '2013
సంచికలో
నా సమీక్ష
శ్రీమతి.అల్లూరి గౌరీలక్ష్మి

0 comments: