ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Sunday, July 29, 2012

తండ్రి కూతుళ్ళ పుస్తకాలు


కీర్తిశేషులు పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు  గారి 
'త్రిపుటి ' సంకలనం పై ,
శ్రీ పుట్టపర్తి గారి అమ్మాయి
శ్రీమతి పుట్టపర్తి నాగపద్మిని గారి
అనువాద కథాసంకలనం
'ఎన్నినీళ్ళో ' పై
ఆంధ్రభూమి వారపత్రిక
9.6.2012 సంచికలో
నా సమీక్షలు'త్రిపుటి '


'ఎన్నినీళ్ళో '


0 comments: