ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Saturday, March 14, 2015

సంజీవ్ దేవ్ -వేదవతి లేఖలు

ఆంధ్రభూమి 
దినపత్రిక
శనివారం 14.3.2015 అక్షర పేజిలో 
సంజీవ్ దేవ్ లేఖల పుస్తకంపై 
నేను చేసిన చిరుసమీక్ష 
0 comments: