ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Thursday, October 30, 2014

డి.కామేశ్వరి ' మధుపం '

సీనియర్ రచయిత్రి

శ్రీమతి.డి.కామేశ్వరి గారి
సరికొత్త కథా సంకలనం 

' మధుపం ' పై 

ఆంధ్రభూమి వారపత్రిక 
6 నవంబర్ '2014 సంచికలో 

నా 
సమీక్ష 
0 comments: