ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Thursday, October 23, 2014

అంతర్గానం గీతాంజలిఒక కథల పుస్తకం
ఒక కవితానువాద గ్రంథం 

ఆంధ్రభూమి 
వారపత్రిక 

30 అక్టోబర్ '2014 సంచికలో 

నేను చేసిన 
చిరు సమీక్షలు 
ఇవిగో..0 comments: