ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Sunday, April 28, 2013

సాహిత్య కరుణారస సింధువు
జ్ఞానపీఠ్ అవార్డ్ అందుకోనున్న

డాక్టర్ రావూరి భరద్వాజ
గారి గురించి

శ్రీ టి.వేదాంత సూరి కోరగా

వార్త దినపత్రిక
ఆదివారం అనుబంధం
28.4.2013 సంచికలో

నేను రాసిన
చిరు రచన0 comments: