ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Sunday, September 4, 2011

ముక్కోతికొమ్మచ్చి

1 comments:

సో మా ర్క said...

సుధామ గారికి నమస్కారాలు!ఈ రోజు ఈ నాడులో మీ సమీక్ష బాగుంది.అమూల్యమైన విషయాలు అందించినందుకు ధన్యవాదాలు.
మీ వాడు,
-సోమార్క.