ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Saturday, August 8, 2015

ఉల్లి తల్లి మేలునా
వారం వారం కాలం
" సుధామ ' యోక్తి '
 ఈ వారం 
 8.8.2015 శనివారం

దినపత్రిక             శనివారం           8.8.2015

0 comments: