ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Tuesday, August 11, 2015

కాలధర్మం చెందిన కాలాతీతవ్యక్తి కలాం


అబ్దుల్ కలాం 
గారికి
సుధామ 
నివాళి రచన 

ఆంధ్రభూమి 
వారపత్రిక
20.8.2015 సంచిక 

0 comments: