ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Sunday, December 21, 2014

తుఫాను

ఆదివారం అనుబంధం 
వార్త 
దినపత్రిక  14.12.2014 సంచికలో 
ఈ వారం కవిత్వం లో 
ప్రచురితమైన నా కవిత 
0 comments: