ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Tuesday, March 18, 2014

మా ఊరి కథల తెలుగు జిలుగు

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ 
మాసపత్రిక 
ఉగాది మార్చి '2014 సంచికలో 

నేను చేసిన 
రెండు పుస్తక సమీక్షలు 

1.నక్కావిజయరామరాజు ' మా ఊరి కథలు' 
2.ద్వా.నా.శాస్త్రి  ' తెలుగు జిలుగు '
0 comments: