ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Friday, December 19, 2014

మరణం పై గోపాలం కథలు

ఆంధ్రభూమి 
వారపత్రిక
25 డిసెంబర్ '2014 సంచిక
అక్షరపాత్ర లో 
నేను చేసిన పుస్తక సమీక్ష 

0 comments: