ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Sunday, March 2, 2014

రెండు పుస్తక సమీక్షలు

ఆంధ్రభూమి 
వారపత్రిక 

13 మార్చి '2014  సంచికలో 

నేను చేసిన 
రెండు పుస్తక సమీక్షలు 
0 comments: