ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Friday, July 15, 2011

రెండు పుస్తకాలూ-ఒక పరామర్శ


1.శ్రీ లక్ష్మీ నిధి - శ్రీ మైధిలి వెంకటేశ్వర రావు

2.బామ్మగారి బల్ల మంచం -శ్రీమతి. చింతపెంట కమలఈ రెండు పుస్తకాలూ

ఆంధ్రభూమి వారపత్రిక
28 జూలై'2011 సంచికలో

నేను పరామర్శించినవి.0 comments: