ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Thursday, June 9, 2011

నా 'మనసు పావన గంగ ' పుస్తకం పై ....నది (వారపత్రిక)
జూన్ '2011 సంచికలో

నా పాటల పుస్తకం

'మనసు పావన గంగ ' పై

డాక్టర్ బి.ఉమాదేవి గారి సమీక్ష.


0 comments: