ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Thursday, April 17, 2014

కూరగాథాప్రగతి


ఆంధ్రభూమి 
వారపత్రిక  17.4.2014 సంచికలో 


నేను చేసిన 
రెండు పుస్తక సమీక్షలు 
0 comments: