ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Wednesday, January 8, 2014

ముక్కల పులుసు .6

చినుకు
మాసపత్రిక

కొత్తసంవత్సరం2014
జనవరిసంచికలో

నా
నెలనెలాసచిత్రకాలమ్‌


ముక్కల పులుసు 


0 comments: