ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Monday, December 30, 2013

పల్లవి కవిత

నూతన సంవత్సరానికి 
స్వాగతంగా
ఆంధ్రభూమి వారపత్రిక 
9 జనవరి '2014 సంచికలో
నా 
కవిత 

0 comments: