ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Wednesday, July 4, 2012

' ఎల్ ని నో' జగన్!...........
చినుకు
మాసపత్రికలో
ఏడాదిగా రాస్తున్న
నా కాలమ్
'సంకరభాష్యం అను కగాపుగం 'లో
ఈ జూలై '12 సంచికలోని
నా రచన

1 comments:

శ్రీ said...

chaalaa baagundi sudhama gaaroo!
...:-)
@sri