ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Thursday, March 14, 2013

అక్షరపాత్ర

ఆంధ్రభూమి వారపత్రిక
21 మార్చి '2013 సంచికలో
నేను చేసిన
రెండు పుస్తక సమీక్షలు1)నాలుగు శతాబ్దాల నగరం -వేదగిరి రాంబాబు

2) గీతానవ్వులు,గీతా జగత్ (కార్టూన్ల సంకలనం )
-గీతా సుబ్బారావు


0 comments: