ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Sunday, July 8, 2012

ముక్తసరిగా మూడునవలలు


ఆంధ్రభూమి
(వారపత్రిక)
19 జూలై'2012 సంచికలో
మూడు నవలలపై
క్లుప్త సమీక్షలు

0 comments: