ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Saturday, June 9, 2012

పొలిటికల్ పులగం
జూన్ '12
'చినుకు' మాసపత్రిక లో

నా కాలమ్
'సంకరభాష్యం అను కలగాపులగం'

0 comments: