ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Saturday, June 9, 2012

'కదిలించే కలాలు


'నేటినిజం' దినపత్రిక
6 జూన్ '2012 సంచిక
సాహిత్యకెరటాలు పేజీ లో


ప్రముఖ కవి.విమర్శకులు
శ్రీ కొండ్రెడ్డి వెంకటేశ్వర రెడ్డి
తన కాలమ్
'కదిలించే కలాలు ' లో
నా గురించి రాసిన
పరిచయ వ్యాసం