ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Sunday, June 3, 2012

'రెక్కల హరివిల్లు

ప్రముఖ రచయిత
సలీం
ఏడవ కథలసంపుటి
'రెక్కల హరివిల్లు ' పై
నా సమీక్ష

0 comments: