ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Saturday, May 12, 2012

'ఈ వారం 'లో' కవికాలమ్ 'పై శ్రీ.టి.ఉడయవర్లు
ప్రముఖ పాత్రికేయులు,
సీనియర్ రచయిత అయిన


శ్రీ టి.ఉడయవర్లు గారు


నా 'కవికాలమ్ ' కవితాసంకలనంపై


'ఈ వారం' జనవార్త
మాసపత్రిక మే'2012 సంచికలో
ఎంతో సహృదయంతో చేసిన


సమీక్ష.

0 comments: