ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Sunday, May 6, 2012

సమీక్షానందం..

ఆంధ్రప్రభ దినపత్రిక
ఆదివారం అనుబంధంలో


నవ్వుల దినోత్సవం సందర్భంగా
6.5.2012 ప్రచురితమైన


నా
'పూతరేకులు ' జోక్స్ సంకలనంపై


శ్రీ దండు కృష్ణ వర్మ గారి
సమీక్ష

0 comments: