ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Thursday, March 8, 2012

కలగా..కలగాపులగంగా....మార్చి '2012

'చినుకు 'మాసపత్రిక లో

నా కాలమ్

'సంకర భాష్యం అను కలగాపులగం'

0 comments: