ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Friday, February 24, 2012

'చిత్రగ్రంధి'

'విశాల భారతి ' మాస పత్రిక లో

శ్రీ .కప్పగంతుల వెంకటరమణ మూర్తి గారు

నా కవితా సంపుటి'చిత్రగ్రంధి' పై

ఫిబ్రవరి'2012సంచికలో


చేసినసమీక్ష


0 comments: