ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Saturday, November 5, 2011

ఇష్టపూర్తిచినుకు మాసపత్రిక
నవంబర్'2011
సంచికలో
నా కాలం ..

0 comments: