ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Saturday, June 11, 2011

(పా)కాన బడుతున్న పాలనా పంకంచినుకు
మాస పత్రిక
జూన్ '2011 సంచికలో

నా
'సంకరభాష్యం అను కలగాపులగం '

కాలంలో రాసిన రచన

0 comments: