ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Saturday, December 12, 2015

గ్యాస్ కబుర్లు


నా వారాంతపు కాలం 
12.12.20150 comments: