ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Saturday, July 25, 2015

మాటకు మాట

నా వారంవారం కాలం 

శనివారం దినపత్రిక 
25.7.2015
సంచికలో 
' సుధామ ' యోక్తి '

0 comments: