ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Saturday, July 18, 2015

గోదాట్లో దిగాల్సిందే (నా?)


'సుధామ' యోక్తి 
అను నా
వారంవారం కాలం లో
ఈ శని.వారం 18.7.2015 నాటి విషయం...0 comments: