ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Saturday, June 27, 2015

గవర్నరసింహం

నా వారం వారం 
కాలం 
మన తెలంగాణ
దినపత్రిక లో
శనివారం 27.జూను సంచిక 
ఎడిట్ పేజ్ లో...........
'సుధామ'  యోక్తి 
0 comments: