ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Saturday, July 4, 2015

మనవాళ్ళు బ్ర్రిఫ్ డ్ మి

నా
వారం వారం కాలం 
' సుధామ ' యోక్తి 
నేటి శనివారం 4.7.2015
దినపత్రిక ' మన తెలంగాణ ' లో..


0 comments: