ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Tuesday, June 23, 2015

ఆధ్యాత్మిక శిఖరం

ఆంధ్రభూమి 
దినపత్రిక
 2015 జూలై 2 సంచికలో 
నా
నివాళి వ్యాసం 0 comments: