ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Sunday, June 14, 2015

అభివృద్ధి (కి) రేటు
నా వారం వారం కాలం 
'  సుధామ ' యోక్తి 
నేటి ఆదివారం 14.6.2015
' మన తెలంగాణ'  దినపత్రికలో 0 comments: