ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Saturday, May 30, 2015

ఉద్యోగ కళాకారులు


నా 
వారం వారం కాలం 
సుధామ ' యోక్తి 
30.5.2015 శనివారం 
' మన తెలంగాణ ' దినపత్రికలో

0 comments: