ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Saturday, May 23, 2015

చోటు - చేటు

నా 
వారం వారం కాలం 
' సుధామ ' యోక్తి 
నేటి దినపత్రిక
నివారం 23.5.2015 
 ' మన తెలంగాణ '  లో.....0 comments: