ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Saturday, March 21, 2015

మనో మథన ' మన్మథ ' ఉగాది

21 మార్చి ' 2015 శనివారం   
నేటి ఆంధ్రభూమి 
దినపత్రిక
ఉగాది సంచిక ' భూమిక ' పేజిలో 
తెలిసిన విష యాలకే వ్యాస రూపమిచ్చిన 
ఉగాది గురించిన నా వ్యాసం 


0 comments: